Τι είναι το "I.P.A. CLUB"

Ως I.P.A. CLUB θα καλείται εφεξής μία εκπτωτική παροχή της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (International Police Association η οποία και για λόγους συντομίας θα καλείται εφεξής Ι.Ρ.Α.) προς τα μέλη της.

Η ονομασία αυτή τίθεται ώστε να διακρίνεται από οποιαδήποτε άλλη παροχή η οποία ενδεχομένως θα δίδεται στα μέλη της Ι.Ρ.Α.

Η έκπτωση αυτή θα παρέχεται στα μέλη της Ι.Ρ.Α. από συμβαλλόμενους με την εκάστοτε Τοπική Διοίκηση της Ι.Ρ.Α., σε προϊόντα ή υπηρεσίες, οι οποίοι θα συμβάλλονται με αυτήν για την εκπλήρωση του ως άνω αναφερόμενου σκοπού.

Ποιοι έχουν τη δυνατότητα να συμβληθούν με την Ι.Ρ.Α ώστε να παρέχουν την έκπτωση.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν νόμιμα την δραστηριότητά τους στην Ελλάδα μπορούν να συμβληθούν με την Ι.Ρ.Α. ως εκάστοτε εκπροσωπείται από την Τοπική Διεύθυνση τα οποία έχουν υπογράψει το απαραίτητο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Υποχρεώσεις μέλους της Ι.Ρ.Α. ώστε να λάβει την έκπτωση Ι.Ρ.Α. CLUB

 • Η έκπτωση παρέχεται στα μέλη της Ι.Ρ.Α. Τα μέλη οφείλουν να κατέχουν και να επιδεικνύουν την ταυτότητα μέλους της Ι.Ρ.Α. (νέου τύπου και θεωρημένη με το ειδικό αυτοκόλλητο στην πίσω μεριά) σε οποιαδήποτε συναλλαγή για την παροχή της εκπτώσεως. Η έκπτωση αυτή παρέχεται μόνον αν το μέλος της Ι.Ρ.Α. - νόμιμος κάτοχος της ταυτότητας είναι παρόν κατά τη συναλλαγή. Η παροχή εκπτώσεως είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται.
 • Οφείλουν να ελέγχουν ότι το αντισυμβαλλόμενο μέρος διαθέτει το ειδικό αυτοκόλλητο το οποίο αποδεικνύει την δυνατότητα παροχής εκπτώσεως.
 • Οφείλουν να ενημερώνουν τον εκάστοτε παρέχοντα την έκπτωση για την ιδιότητά τους ως μέλους της ενώσεως της Ι.Ρ.Α. και του δικαιώματός τους λήψης της εκπτώσεως προτού το αντισυμβαλλόμενο μέρος εκδώσει το νόμιμο παραστατικό Τιμολόγιο - απόδειξη). Αν προβούν σε παραγγελία είτε τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτύου οφείλουν να ενημερώσουν τον παρέχοντα την έκπτωση για την ιδιότητά τους ως μέλους της Ι.Ρ.Α. και ως δικαιούχου της εκπτώσεως. Κατά την παράδοση της παραγγελίας οφείλουν να επιδείξουν την ταυτότητα μέλους της Ι.Ρ.Α.

Υποχρεώσεις της Ι.Ρ.Α. απέναντι στους παρέχοντες την έκπτωση

 • Η Ι.Ρ.Α. οφείλει να προμηθεύει τον παρέχοντα την έκπτωση ειδικό για την περίπτωση λογότυπο στρογγυλό διαστάσεων 12x12 στο οποίο αναγράφει "Ι.Ρ.Α. CLUB" σύμφωνα με το κάτωθι πρότυπο .
 • Η Ι.Ρ.Α. θα αναφέρει στην ιστοσελίδα www.ipaclub.gr. ότι το συγκεκριμένο συμβαλλόμενο κατάστημα - επιχείρηση θα παρέχει την έκπτωση στα μέλη της Ι.Ρ.Α.
 • Η Ι.Ρ.Α. Οφείλει να ενημερώνει τα μέλη της, μέσω της εφαρμογής "Ι.Ρ.Α. CLUB" σε κινητά (android & iOS) προκειμένου λαμβάνουν γνώση όλων των σημείων στα οποία θα παρέχεται η έκπτωση.

Υποχρεώσεις του παρέχοντος την έκπτωση

 • Οφείλει να τοποθετεί σε εμφανές σημείο το αυτοκόλλητο με το λογότυπο του "I .P.A. Club " το οποίο χορηγείται από την Ι.Ρ.Α. (Τοπική Διοίκηση)
 • Οφείλει να παρέχει την προσυμφωνημένη έκπτωση στα μέλη της I.P.A. αφού προβεί σε έλεγχο την ταυτότητα μέλους καθώς και ότι το μέλος μας είναι οικονομικά τακτοποιημένο για το τρέχον έτος γεγονός το οποίο αποδεικνύεται με ειδικό αυτοκόλλητο στην πίσω μεριά της ταυτότητας που αναγράφει το τρέχον έτος.
 • Να ενημερώνουν άμεσα τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης της I.P.A. για οποιαδήποτε τροποποίηση επιθυμούν καθώς και για την λύση του παρόντος προτού σταματήσουν την προσυμφωνημένη έκπτωση στα μέλη της Ι.Ρ.Α.
 • Οφείλουν να εφαρμόζουν πάντα την μεγαλύτερη έκπτωση (είτε τρέχουσα αν υπάρχει περίοδος εκπτώσεων ή είτε την I.P.A. CLUB).

Τα μέλη της ΙΡΑ πρέπει:

 • Να ενημερώνουν το κατάστημα πριν εκείνο εκδώσει το παραστατικό παροχής υπηρεσιών (Απόδειξη ) για την ιδιότητα μέλους προκειμένου να παρέχεται η έκπτωση από το κατάστημα. Ακόμα και σε τηλεφωνικές ή διαδικτυακές παραγγελίες πρέπει να πουν ότι είναι μέλη της I.P.A. ή να συνεννοηθούν με τον καταστηματάρχη - επιχειρηματία για τον τρόπο απόδειξης της ιδιότητας τους κατά την παραγγελία και κατά την παράδοση της παραγγελίας να επιδείξουν την ταυτότητα.
 • Δεν επιτρέπεται η παροχή έκπτωσης εάν ο νόμιμος κάτοχος δεν είναι παρών. Η έκπτωση δεν μεταβιβάζεται.

Κάτωθι απεικονίζεται ενδεικτικά ταυτότητα μέλους της Ι.Ρ.Α. Και το ειδικό λογότυπο του "ΙΡΑ CLUB".

Βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε...